Minutes

E.g., 2023
S.No. Scheme Name Financial Year Title
201 Rashtriya Madyamik Shikhsa Abhiyan (RMSA) 2013 to 2014 Maharashtra Corrigendum of PAB - (95.96 KB)
202 Rashtriya Madyamik Shikhsa Abhiyan (RMSA) 2013 to 2014 Maharashtra Minutes of 21th PAB held on 6th May, 2013 - (9.88 MB)
203 Rashtriya Madyamik Shikhsa Abhiyan (RMSA) 2012 to 2013 Minutes of 20th PAB held on 21th September, 2012 - (4.73 MB)
204 Rashtriya Madyamik Shikhsa Abhiyan (RMSA) 2011 to 2012 Minutes of 10th PAB held on 31th May,2011 - (84.81 KB)
205 Rashtriya Madyamik Shikhsa Abhiyan (RMSA) 2011 to 2012 Minutes of 19th PAB held on 15th November,2011 - (4.71 MB)
206 Rashtriya Madyamik Shikhsa Abhiyan (RMSA) 2011 to 2012 Minutes of 18th PAB held on 28th October,2011 - (2.63 MB)
207 Rashtriya Madyamik Shikhsa Abhiyan (RMSA) 2011 to 2012 Minutes of 17th PAB held on 29th July,2011 - (634.31 KB)
208 Rashtriya Madyamik Shikhsa Abhiyan (RMSA) 2011 to 2012 Minutes of 16th PAB held on 26th July,2011 - (703.48 KB)
209 Rashtriya Madyamik Shikhsa Abhiyan (RMSA) 2011 to 2012 Minutes of 15th PAB held on 19-20th July,2011 - (575.81 KB)
210 Rashtriya Madyamik Shikhsa Abhiyan (RMSA) 2011 to 2012 Minutes of 14th PAB held on 14-15th july,2011 - (655.81 KB)

Pages